• Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego X-Dni Vreuls Sp.j.
wraz z Polityką Prywatności i Polityką Cookies 
 

Ważny od 01-10-2019 r.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego znajdującego się pod domeną www.dobrebaseny.pl. Regulamin określa ponadto Politykę Prywatności i Politykę Cookies. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami Sklep internetowy nie jest związany Ogólnymi Warunkami Umów tych Klientów, chyba że wyrazi na to wyraźną zgodę.

 2. Właścicielem Sklepu internetowego jest X-dni Vreuls Sp. j. z siedzibą w Opolu, ul. Reymonta 14/62, 45-066 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286768, REGON 160150310, NIP 754-291-68-97 („X-DNI”).

 3. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@dobrebaseny.pl, formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.dobrebaseny.pl, a także telefonicznie i przy użyciu następujących środków komunikacji:


  Adres do korespondencji:
  X-dni Vreuls Sp.j.
  ul. Reymonta 14/61
  45-066 Opole

  Dane teleadresowe:
  tel.: 774218186, 513173669
  Numer konta bankowego:
  Pko bp
  75 1020 3668 0000 5702 0473 0422

  Kontakt telefoniczny z obsługą Sklepu internetowego, możliwy jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00

 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:


  a) rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  b) procedurę zawarcia umowy sprzedaży;
  c) koszt i sposób dostawy;
  d) zasady i formy zapłaty ceny;
  e) prawo do odstąpienia od Umowy;
  f) ryb i miejsce postępowania reklamacyjnego;
  g) zasady ochrony danych osobowych – Politykę Prywatności i Politykę Cookies.
   
 5. Regulamin Sklepu internetowego wraz z Polityką Prywatności i Polityką Cookies udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem https://www.topmark.com.pl/news/n/67/Regulamin w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i przechowywanie. W szczególności Klient może bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony www.dobrebaseny.pl jako plik w formacie PDF, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.

DEFINICJE

 1. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sprzedawca skompletuje Zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy.

 2. Dostawca – firma kurierska lub inny operator pocztowy współpracujący ze Sprzedawcą.

 3. Indywidualny Profil Klienta – indywidualne konto Klienta w Sklepie internetowym, którego założenie ułatwia w przyszłości dokonanie zakupów w Sklepie internetowym usprawniając proces składania i realizacji Zamówień.

 4. Klient – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Koszt dostarczenia Produktu  – opłata za dostawę Produktu do Klienta.

 7. Produkt – rzecz ruchoma znajdująca się w ofercie Sklepu internetowego.

 8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego X - Dni Vreuls Sp.j. wraz z Polityką Prywatności i Polityką Cookies.

 9. Sklep internetowy – sklep działający pod adresem www.topmark.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może korzystać z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, w tym zawierać umowy kupna Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sieci Internet.

 10. Sprzedawca – X-Dni Vreuls Sp.j. z siedzibą w Opolu.

 11. Umowa – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem Sklepu internetowego.

 12. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach wynikających z Regulaminu, o których mowa w rozdziale IV pkt. 1 Regulaminu.

 13. Zamówienie – zamówienie na Produkt złożone przez Klienta w Sklepie internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem.

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Prawidłowe korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym z Usług świadczonych drogą elektroniczną, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:

  a) komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające połączenie z Internetem;
  b) sprawne łącze internetowe;
  c) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML, PHP) typu Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 12.0, Chrome 18.0 lub nowszych, z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java;
  d) zastosowania oprogramowania Flash 4 lub nowszego oraz Acrobat Reader;
  e) włączona obsługa plików Cookies;
  f) posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
   
 2. Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1280x800px.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Klient może zgłaszać pisemnie pod adresem biuro@dobrebaseny.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

OPIS USŁUG I PRODUKTÓW ORAZ ZASAD KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca świadczy następujące usługi:

  a) udostępnienie Indywidualnego Profilu Klienta na stronie Sklepu internetowego;
  b) zawieranie umów sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sieci Internet;
  c) śledzenie statusu Zamówienia;
  d) dodawanie opinii i komentarzy;
  e)informowanie o aktualnych promocjach i ofertach Sklepu internetowego za pośrednictwem newsletter;

  oraz prowadzi sprzedaż Produktów prezentowanych w Sklepie internetowym, w szczególności basenów ogrodowych.
 2. Niedozwolonym jest korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym z Usług świadczonych drogą elektroniczną, w celu naruszającym obowiązujące prawo, postanowienia Regulaminu bądź dobre obyczaje. Zakazane jest przesyłanie przez Klienta informacji i treści o charakterze bezprawnym.

 3. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określone zostały w rozdziale VI i VI Regulaminu. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 4. Sklep Internetowy informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną można znaleźć pod adresem www.topmark.com.pl

 5. Prezentowany w Sklepie internetowym katalog Produktów wraz z oznaczeniem ich ceny nie stanowi oferty sprzedaży, a jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Obecność Produktów na stronach Sklepu internetowego nie oznacza ich dostępności i możliwości realizacji Zamówienia. Klient dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym lub za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość – przez email, telefonicznie lub faksem – składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 6. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne Produktów umieszczonych w Sklepie internetowym były najbardziej jak to możliwe zgodnie z rzeczywistością. W szczególności z uwagi na różne odzwierciedlenie kolorów i kształtów na ekranie monitora istnieje ryzyko, iż zakupiony Produkt może różnić się od widocznego na zdjęciu (różnica może być widoczna przede wszystkim w odcieniu danego koloru, proporcjach). W takiej sytuacji Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo wycofania Zamówienia albo odstąpienia od Umowy i zwrócenia Produktu na zasadach określonych w rozdziale X Regulaminu. Wszelkie koszty z tytułu odstąpienia od Umowy ponosi Sprzedawca. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji o Produktach prosimy o kontakt ze Sklepem internetowym.

 7. Ceny Produktów są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów podane w Sklepie internetowym nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa Klient.

 8. Koszty dostawy zależą od wartości Zamówienia oraz wagi i wymiarów przesyłki i są każdorazowo wskazane w trakcie wybierania Produktów, a także w podsumowaniu Zamówienia przed jego zatwierdzeniem przez Klienta. Koszt dostawy wskazany w podsumowaniu Zamówienia obliczany jest zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich lub innych operatorów pocztowych współpracujących ze Sprzedawcą.

 9. Katalog Produktów oraz dostępność stanu magazynowego Sklepu internetowego są aktualizowane od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

 10. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na stronach Sklepu internetowego, w tym m.in. nazwy, logotypy, cenniki, a także kolorystyka i układ witryny, oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią stron internetowych należą do Sprzedawcy lub podmiotów, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy, i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

 11. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów Sklepu internetowego jako podstawy do prowadzenia przez Klienta jakiejkolwiek działalności gospodarczej opartej o zawarte w nim informacje. Wszelkie inne sposoby reprodukowania lub korzystania z informacji, danych i materiałów ze Sklepu internetowego lub kolorystyki albo układu witryny bez wcześniejszej pisemnej zgody Sprzedawcy jest zabronione.

REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W celu usprawnienia procesu składania i realizacji Zamówień Klient może założyć w Sklepie internetowym Indywidualny Profil Klienta.

 2. Założenie Indywidualnego Profilu Klienta lub skorzystanie z innej usługi świadczonej drogą elektroniczną polega na:

  1. wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu internetowego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła, które powinno składać się co najmniej z 8 znaków zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne), ewentualnie wprowadzeniu innych danych oznaczonych gwiazdką niezbędnych do świadczenia danej usługi;
  2. zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków korzystania ze Sklepu internetowego i innych usług określonych w niniejszym Regulaminie poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie „Przeczytałem i akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego X-dni Vreuls Sp.j. wraz z wraz z Polityką Prywatności i Polityką Cookies” oraz wciśnięcie odpowiedniego przycisku oznaczającego akceptację;
  3. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zarejestrowania i prowadzenia Indywidualnego Profilu Klienta w Sklepie internetowym.

   

 3. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient może skorzystać ze swojego Indywidualnego Profilu Klienta.
 4. Login i hasło mają charakter poufny. Klient zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji Indywidualnego Profilu Klienta każdorazowo w przypadku ich zmiany.
  1. wykorzystuje swój Profil  do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich; 
  2. narusza obowiązujące prawo, postanowienia niniejszego Regulaminu, bądź dobre obyczaje.

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

 1. Zawarcie umowy sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego składa się z trzech etapów: złożenia Zamówienia przez Klienta, potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy, potwierdzenia przez Klienta istotnych warunków realizacji Zamówienia. Płatność za Produkty zakupione w Sklepie internetowym następuje przy składaniu Zamówienia.

 2. Klient ma możliwość dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem przerw technicznych koniecznych do utrzymania Sklepu internetowego. Realizacja Zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 12:00

 3. Przed złożeniem Zamówienia, Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie Produkt/-y, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi agregację wybranych Produktów przed ich zakupem, przeliczanie wartości Produktów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru Produktów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka.

 4. Po wyborze Produktów, Klient zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania Zamówień w Sklepie internetowym. W zależności od wybranych opcji Klient dokonuje wyboru formy dostawy, formy płatności oraz wskazuje adres dostawy i dane niezbędne do wystawienia faktury (dane niezbędne do realizacji Zamówienia oznaczone są gwiazdką). W przypadku płatności innej niż przedpłata na konto bankowe warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego weryfikację Klienta. W celu usprawnienia procesu składania i realizacji Zamówień Klient może skorzystać z Indywidualnego Profilu Klienta.

 5. Złożenie Zamówienia następuje po akceptacji warunków niniejszego Regulaminu (z wyjątkiem składania Zamówień za pośrednictwem Indywidualnego Profilu Klienta)i oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klienta oraz po wysłaniu Zamówienia poprzez przycisk „Wyślij zamówienie”. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego złożoną przez Klienta Sprzedawcy.

 6. Po otrzymaniu Zamówienia Sklep internetowy potwierdza otrzymanie Zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi na adres poczty e-mail podany przy składaniu Zamówienia lub podczas rejestracji.

 7. Następnie Sklep internetowy weryfikuje czy Zamówienie zostało złożone prawidłowo. W przypadku stwierdzenia przez Sklep internetowy, iż Zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sklep internetowy poinformuje o tym Klienta. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 2 dni nie będą realizowane. Na każdym etapie składania Zamówienia oraz jego realizacji Sprzedawca dopuszcza możliwość dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

 8. Po weryfikacji Zamówienia pod kątem jego kompletności i możliwości jego realizacji na warunkach w nim wskazanych Sklep internetowy przesyła do Klienta potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy z prośbą o jego potwierdzenie przez Klienta, ewentualnie przed wysłaniem takiego Zamówienia kontaktuje się z Klientem w celu doprecyzowania Zamówienia. Potwierdzenie realizacji Zamówienia zawiera istotne warunki Umowy, w szczególności: numer i datę Zamówienia, dane zakupionego Produktu/-ów, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce i sposób dostawy.

 9. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia, a w przypadku wyboru opcji zapłaty przelewem na rachunek bankowy Sklepu internetowego – z chwilą dokonania przelewu. Brak otrzymania przez Sklep internetowy potwierdzenia w ciągu 4 dni oznacza, że Strony nie zawarły Umowy. Po zaakceptowaniu przez Klienta potwierdzenia realizacji Zamówienia, potwierdzenie to stanowi umowę, którą Klient może wydrukować i zachować w wersji papierowej.

 10. W przypadku braku niektórych Produktów przed złożeniem Zamówienia lub po jego potwierdzeniu przez Klienta, ewentualnych różnic w cenie, właściwościach, terminie Dostawy lub w przypadku jakichkolwiek innych zmian dotyczących Zamówienia Klient zostanie poinformowany przez Sklep internetowy o stanie Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (np. anulowanie Zamówienia, przyjęcia Zamówienia do częściowej realizacji, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia i zwrot wpłaconych pieniędzy). Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów.

 11. Zamówienia można składać ponadto bezpośrednio e-mailem na adres: biuro@dobrebaseny.pl, telefonicznie (77) 421 81 86 (od 9.00 do 17.00). Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie przyjęcia i potwierdzenia Zamówienia przez Sklep internetowy i Klienta. Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do jego identyfikacji oraz do dostawy zamówionych Produktów i wystawienia faktury VAT, w przypadku gdyby Klient zażądał jego wystawienia.

 12. W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt ze Sklepem internetowym za pomocą środków komunikacji wskazanych w rozdziale I pkt. 3 Regulaminu.

ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną jest bezpłatne. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży zakupionych Produktów wraz z kosztami wysyłki.Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności dostarczonych Produktów do momentu zapłaty ceny sprzedaży zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 2. Sklep internetowy akceptuje następujące formy płatności:


  a) przelewem – przedpłata na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu Zamówienia;
  b) przekazem pocztowym;
  c) za pomocą serwisu Przelewy24.pl, do którego odsyłany jest Klient w celu dokonania płatności – płatności realizowane są zgodnie ze regulaminem dostępnym na stronie www.przelewy24.pl udostępnianym Klientowi przed dokonaniem płatności.
   
 3. Do zakupionych Produktów Sprzedawca dołącza paragon z kasy fiskalnej. Na żądanie Klienta Sprzedawca może wystawić fakturę VAT; w takim wypadku Klient musi wskazać dodatkowo dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy przystępuje do realizacji Zamówienia po zawarciu Umowy, tj. po potwierdzeniu Zamówienia przez Klienta, a w przypadku wyboru formy płatności w formie przelewu bankowego – niezwłocznie po zaksięgowaniu przelewu. Produkt jest wysyłany po zaksięgowaniu zapłaty.

 2. Dostawa Zamówienia jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej  i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 3. Czas realizacji Zamówienia tj. od chwili określonej w ust. 1 niniejszego rozdziału do chwili wysłania Produktów (kompletowanie Zamówienia, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowania i nadanie paczki) na Produkty dostępne w magazynie Sklepu internetowego nie przekracza 3 dni roboczych. W przypadku Produktów niedostępnych w magazynie czas realizacji zostaje wskazany w potwierdzeniu realizacji Zamówienia.

 4. Czas dostawy zależny jest od działania Dostawcy i wynosi do 7 dni roboczych od chwili wysłania Zamówienia.

 5. Klient może zmienić, anulować bądź wstrzymać realizację potwierdzonego Zamówienia do momentu wysłania przesyłki. W celu anulowania Zamówienia należy jak najszybciej skontaktować się ze Sklepem internetowym.

 6. Jeżeli Zamówienie nie będzie mogło być spełnione w umówionym terminie lub na warunkach uzgodnionych w Zamówieniu, Sklep internetowy niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i według jego decyzji wykona Zamówienie w najbliższym terminie lub zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, gdyby Klient chciał odstąpić od Umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy przy składaniu Zamówienia uzgodniono dłuższy niż 30-dniowy termin realizacji Zamówienia.

 7. Z wyjątkiem odbioru Zamówienia przez Klienta osobiście siedzibie Sklepu internetowego  zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta za pośrednictwem Dostawcy wraz z dokumentem sprzedaży, tj. paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, w przypadku gdy Klient zażądał jej wystawienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

 8. Dostawca ma obowiązek dostarczyć zamówione Produkty do lokalu Klienta wyłącznie, gdy łączna waga pojedynczej przesyłki nie przekracza 30 kg. W przeciwnym przypadku zamówione Produkty mogą zostać dostarczone tylko pod drzwi budynku.

 9. Przed odbiorem przesyłki Klient powinien sprawdzić przesyłkę pod kątem ewentualnych uszkodzeń w transporcie oraz kompletności. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia (odklejona taśma, otwarte pudełko, widoczne wgniecenia opakowania itp.) Klient powinien odmówić jej przyjęcia i w obecności Dostawcy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem internetowym w celu zgłoszenia sprawy. Podjęcie ww. czynności nie jest niezbędne do skutecznego zgłoszenia reklamacji, ułatwi jednak Klientowi realizację jego uprawnień reklamacyjnych.

 10. W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem i przesłania Produktu na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem Dostawy, Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi Sprzedawcy( sporządzić protokół uszkodzenia).

 11. Sklep internetowy informuje Klienta na piśmie przy dostawie Zamówienia o przyjętym przez niego trybie reklamacji oraz o ustawowych przesłankach odstąpienia od umowy sprzedaży towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

 12. W przypadku niektórych Produktów wielkogabarytowych ze względów transportowych dostawa następuje w stanie wymagającym samodzielnego montażu. Do takich oraz innych produktów dołączona jest instrukcja montażu/obsługi.

 13. Z chwilą odbioru zakupionych Produktów przechodzi na Klienta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów. Nie dotyczy to Klientów nie będących Konsumentami – w takim przypadku niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi z chwilą wydania zakupionych Produktów Dostawcy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ, GWARANCJA ORAZ TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego Sprzedawca odpowiada wobec Klientów będących Konsumentami, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową.

 2. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów nie będących Konsumentami ograniczona jest jednak do strat i nie obejmuje utraconych korzyści oraz nie może przekroczyć wysokości ceny zakupionych Produktów.

 3. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Do sprzedawanych Produktów dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producenta, importera lub dystrybutora.

 4. Prawo do zwrotu zakupionych Produktów zgodnie z rozdziałem X Regulaminu nie narusza, ani nie ogranicza praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa.

 5. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz nabytych przez Klienta Produktów można zgłaszać osobiście w siedzibie Sprzedającego przy ul. Reymonta 14/62 w Opolu adres e-mail: reklamacje@dobrebaseny.com.pl lub pisemnie na adres:

  X-DNI Vreuls Sp. j.
  REYMONTA 14 POK. 61     45-066 Opole
   
 6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia zakupu towaru o ile w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sklep internetowy o stwierdzonej niezgodności.

 7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie Klienta pozwalające na jego identyfikację i nawiązanie z nim kontaktu (w szczególności imię, nazwisko, firmę), numer zamówienia Klienta i kod produktu albo przynajmniej jego nazwę oraz wskazanie okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji. Tylko reklamacje złożone w języku polskim będą rozpatrywane.

 8. Sprzedawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, przy czym nie powinno trwać dłużej niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zawiadomi Klienta niezwłocznie po jej rozpatrzeniu w sposób ustalony z Klientem.

 9. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sklep internetowy nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

 10. Przed odsyłką Produktu Klient jest obowiązany do demontażu (np. produkty wielkogabarytowe) i zapakowania Produktu w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport.

 11. Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek nieopłaconych odsyłanych za pobraniem.

 12. W przypadku zasadności reklamacji Sklep internetowy pokrywa koszty z nią związane.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klientowi, który jest Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia wydania, a gdy Umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. W celu dotrzymania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, na zasadzie wskazanej w ust. 1 powyżej, zarówno Sprzedawca jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej Umowy. Koszt odesłania Produktu do Sklepu internetowego ponosi Klient.

 3. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Wraz z odsyłanym Produktem Klient powinien zwrócić wszelkie rzeczy, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego Produktu. W przypadku odmowy zwrotu ww. rzeczy, Sklep internetowy zwróci Klientowi cenę zwróconych lub zareklamowanych Produktów, pomniejszoną o wartość gratisu – zgodnie z jego ceną. Produkt zwracany przez Klienta, w związku z odstąpieniem przez Klienta od Umowy na zasadzie wskazanej w ust. 1, powinien być kompletny w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot Produktu następuje na następujący adres Sprzedawcy:

Reymonta 14/61

Opole 45-066

 

 1. Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek nieopłaconych odsyłanych za pobraniem.

 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, m.in. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

 3. W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt ze Sklepem internetowym za pomocą środków komunikacji wskazanych w rozdziale I pkt. 3 Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. W przypadku zakupów dokonywanych przez Klientów nie będących Konsumentami i mających siedzę za granicą nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

 2. Jeżeli kupującym nie jest Konsument odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, a wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2013 r. i znosi wszystkie wcześniej obowiązujące postanowienia w tym przedmiocie. Zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia

 4. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej www.topmark.com.pl. Nowy Regulamin nie będzie naruszać praw Klientów, którzy złożyli Zamówienia przed jego zmianą. O aktualizacji Regulaminu Sklep internetowy poinformuje Klientów w formie publikacji na stronach Sklepu internetowego oraz w formie wiadomości przekazywanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. Niewyrejestrowanie się Klienta ze Sklepu internetowego w ciągu 14 dni, albo wcześniejsze zaakceptowanie nowego Regulaminu, np. poprzez złożenie Zamówienia, jest równoznaczne z akceptacją nowych postanowień Regulaminu w całości.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO TOPMARK.COM.PL

 

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma X-Dni Vreuls Sp. J. wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Reymonta 14/61, 45-066 Opole, NIP 7542916897, REGON 160150310, adres poczty elektronicznej: biuro@dobrebaseny.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

1.5.  Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.6.  Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

2.     PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1.  Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.2.  Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3.     CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.  

3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

 

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych
Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy. Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Adres poczty elektronicznej
Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Imię, adres poczty elektronicznej
Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODODane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Adres poczty elektronicznej
Prowadzenie ksiąg  podatkowych (KPiR) Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201)Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej). Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODODane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

W celu realizacji zamówień składanych przez serwis CENEO, a także w celu wysyłania powiadomień z serwisu CENEO z prośbą o wystawienie opinii dotyczącej dokonanego zakupu przez program "Zaufane opinie ceneo"

W celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w sklepie w ramach programu "Zaufane Opinie" wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie w sklepie dobrebaseny, spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 oraz ich przetwarzanie przez Ceneo.

podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

4.     ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz prawidłowej obsługi logistycznej, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

4.3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

 • dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.

 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 • podmioty odpowiedzialne za obsługe logistyczną zamówień oraz magazynownie produktów.
 • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

5.     PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.1.  Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

5.2.  Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

5.3.  Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

5.4.  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6.     PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

6.1.  Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

7.     COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

7.1.  Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

7.2.  Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

 • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;

7.3.  Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

7.4.  Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

7.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

7.6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7.7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.  Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.